D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de PNEUMATICS DIAZ SUBIAS, SA mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.PNEUMATICS DIAZ SUBIAS, S.A. presumeix que les dades introduïdes per vostè són correctes, exactes i veraços, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud dels mateixos.

La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder disposar de la informació necessària per a tramitar la seva consulta i poder així donar-li una resposta convenient sobre algun tipus d’informació que ens sol·liciti que no sembli a la nostra pàgina web o sobre els nostres productes.

Així mateix, les dades facilitades poden usar-se per a poder proporcionar informació referent als nostres productes que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de PNEUMATICS DIAZ SUBIAS, SA.

Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa vigent de protecció de dades, mitjançant escrit dirigit a PNEUMATICS DIAZ SUBIAS, SA amb direcció al carrer Urgell, 72 (25600) Balaguer, o mitjançant correu electrònic dirigit a grupo@diazsubias.com, adjuntant en ambdós casos còpia del seu DNI.